Informace

 

Výše školného v základní umělecké škole Rýmařov

 

Hudební obor – individuální výuka 1500,- Kč za pololetí (3000,- Kč za rok)
Hudební obor – skupinová výuka 1300,- Kč za pololetí (2600,- Kč za rok)
Hudební obor – přípravná hudební výchova 1250,- Kč za pololetí (2500,- Kč za rok)
Pěvecký sbor 500,- Kč za pololetí (1000,- Kč za rok)
Výtvarný obor 1250,- Kč za pololetí (2500,- Kč za rok)
Literárně dramatický obor
750,- Kč za pololetí (1500,- Kč za rok)
Taneční obor
1000,- Kč za pololetí (2000,- Kč za rok)

 

půjčovné za nástroj ......... 1% z pořizovací ceny, nejméně 100,- Kč za pololetí

 

Jak je možné školné platit 

  • osobně v kanceláři školy, plátce obdrží potvrzení o zaplacení
  • převodem na účet školy
    • jednorázově či trvalým příkazem - číslo účtu ZUŠ Rýmařov: 18338771/0100
    • variabilní symbol vám sdělí paní učitelka či pan učitel

 

Školné ...

  • ... je stanoveno pouze v pololetní, nebo celoroční výši - nezáleží na tom, kdy žák do školy nastoupí.
  • ... lze ale platit v měsíčních splátkách - za předpokladu, že si plátce zavede trvalý příkaz ze svojí banky na účet 18338771/0100 - variabilní symbol vám sdělí paní učitelka či pan učitel a do zprávy pro příjemce uvede jméno dítěte. V tomto případě je nutné v kanceláři školy podepsat dohodu o jiním termínu úplaty (splátkový kalendář).
  • ... lze platit i hotově, ale pouze za pololetí či za celý školní rok, nikoli za měsíc – hotově v kanceláři či také zmíněným bankovním převodem.
  • ... platbu školného je nutné uhradit vždy do 15. dne prvního měsíce zvoleného období - to znamená do 15.9. v případě platby roční nebo platby za 1. pololetí a do 15.2. v případě platby za 2. pololetí.Školné nelze platit učiteli - chce-li někdo platit hotově, lze to provést pouze v kanceláři školy.


Pokud není školné za žáka uhrazeno ve stanoveném termínu, tedy do 15. 9. a 15. 2., žák přestává být podle vyhlášky o ZUV žákem školy!